Jdi na obsah Jdi na menu

SDH Chlumín

 

Co je to SDH ?  Jak je to vlastně s těmi dobrovolnými hasiči ?

 

  Sbor dobrovolných hasičů Chlumín (dále jen SDH) je jedním z mnoha pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS), které je stejně jako SDH zřízeno dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Je tedy občanským zájmovým sdružením, stejně jako sdružení myslivců, zahrádkářů, fotbalistů, včelařů apod..

   SH ČMS je zájmovým sdružením působícím na poli požární ochrany a jeho činnost se řídí stanovami spolku. Prostřednictvím svých pobočných spolků se zabývá poskytováním  pomoci při živelních pohromách, ochranou obyvatelstva, humanitární pomocí, preventivně výchovnou činností, výchovou dětí a mládeže, rozvojem fyzických, psychických, sociálních i morálních schopností svých členů a zejména dětí a mládeže, požárním sportem a sportem obecně, kulturní činností, rozvíjením a udržováním historických tradic, podporuje výkon dobrovolnictví a úzce spolupracuje s institucemi požární ochrany, především v obcích a městech svého působení.

Pro ilustraci: SH ČMS má přibližně 360 000 členů (z toho asi 60 000 mladých hasičů do 18 let) v 7600 sborech (SDH), 77 okresních sdružení (OSH) a 14 krajských sdružení (KSH). OSH nebo KSH jsou také  samostatnými pobočnými spolky SH ČMS.

    Členství v SDH je dobrovolné a členem se může stát fyzická osoba starší 3 let, pokud souhlasí se stanovami spolku a s jeho členstvím souhlasí členská základna pobočného spolku, u kterého o členství požádá.

  Nejvyšším rozhodovacím orgánem SDH je valné hromada, která ,mimo jiné, volí funkcionáře výboru SDH,  spravující běžné záležitosti SDH. V čele výboru stojí starosta SDH. Ve výboru dále působí náměstci starosty, jednatel, hospodář (pokladník), vedoucí mládeže a další členové výboru. Každý sbor má svého revizora, kterého volí také valná hromada.

  Hlavní spolek nebo pobočné spolky získávají finance na svou činnost z členských příspěvků, disponují vlastním majetkem a mohou ke své činnosti provozovat i hospodářskou činnost dle svých možností a schopností. Mohou také žádat o dotace a granty z veřejných rozpočtů obcí, měst, krajů i státu.

  Hlavní spolek (SH ČMS) a pobočné spolky (SDH)  mají samostatnou právní subjektivitu, jsou řádně registrované u rejstříkových soudů, finančních popř. živnostenských úřadů. Vystupují  samostatně a suveréně vůči obecním samosprávám a státním institucím, se kterými v duchu svým stanov spolupracují. V mnoha případech mají SDH uzavřeny smlouvy o spolupráci v požární ochraně s obecními samosprávami, kde pomáhají obcím s některými povinnostmi obcí, které jim ukládá např. zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně.

  Pobočné spolky (Sbory dobrovolných hasičů) nemají nic společného s Jednotkami SDH obcí a měst, které provádějí zásahovou činnost při mimořádných událostech ( požáry, dopr. nehody, povodně, větrné smrště, technické pomoci, apod.). Jednotky SDH  jsou organizační složkou obce či města dle zákona 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, a ty zabezpečují jejich akceschopnost svých jednotek.

  V mnoha případech je pro nezasvěcené občany trochu matoucí, že členové SDH (spolku) jsou zároveň i členy Jednotky SDH obce, která vykonává zásahovou činnost. Obě složky, ač mají podobný název, jsou zřízeny dle zásadně odlišných právních předpisů, a určeny k odlišným úkolům. Jejich spolupráce, vč. obecních samospráv, je však zejména v mnoha malých obcích velice žádoucí a nenahraditelná.

  Občanským sdružením působícím na úseku požární ochrany není v České republice jen SH ČMS (i když je největším, nejpočetnějším a nejvýznamnějším občanským sdružením na tomto úseku) a její pobočné spolky SDH. Jsou zde například Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota a další. Teoreticky je možné i to, že v jedné obci bude několik občanských sdružení působících na úseku požární ochrany a ty budou mít rozdílné názory a činnost.

 

Legislativa, kterou se řídí činnost Sborů dobrovolných hasičů:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

stanovy SH ČMS   (nejde o zákon, ale o základní ustavující dokument spolku nebo společnosti,

                                    na který navazují další vnitřní předpisy spolku nebo společnosti)